Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister

I ulike tvister vil det kunne oppstå situasjoner hvor det kan være aktuelt for en av partene å ta opp samtaler eller filme hendelser til bruk i en eventuell rettssak. En slik mulighet vil være særlig aktuelt i typisk opphetede arbeidstvister som usaklig oppsigelse, trakassering, forskjellsbehandling e.l. Denne artikkelen vil følgelig ta for seg spørsmålet om det er adgang til å fremlegge slike bevis i en eventuell rettssak.